Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ORANYE

 Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. a)  Opdrachtgever: de partij die ORANYE Opdracht geeft c.q. de wederpartij van ORANYE; 
 2. b)  ORANYE: ORANYE B.V. is de Opdrachtnemer en de door ons ingezette trainees voeren de opdracht onder leiding en toezicht van ORANYE uit;
 3. c)  Partijen: Opdrachtgever en ORANYE; 
 4. d)  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van ORANYE; 
 5. e)  Opdracht: het geheel van afspraken tussen ORANYE en Opdrachtgever over de werkzaamheden die verricht dienen te worden. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ORANYE en op alle Opdrachten aan ORANYE en alle overige overeenkomsten strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door ORANYE. Ook als ORANYE voor de uitvoering van de Opdracht derden daarbij betrekt, is op de rechtsrelatie van ORANYE en de Opdrachtgever alsook op de rechtsrelatie tussen die derde en de Opdrachtgever de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ORANYE met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. 
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
 4. Indien de overeenkomst tussen partijen afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 6. ORANYE is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zijn voor de Opdrachtgever bindend nadat deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en in ieder geval één maand na de door ORANYE bepaalde inwerkingtredingsdatum. 

Artikel 3 Aanbiedingen 

 1. De door ORANYE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. ORANYE is slechts aan de aanbieding gebonden indien de Opdrachtgever die binnen 14 dagen schriftelijk aanvaardt, tenzij een andere termijn voor aanvaarding in de aanbieding is bepaald. 
 2. Tenzij anders bepaald zijn de prijzen in offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is ORANYE daaraan niet gebonden, tenzij ORANYE schriftelijk bevestigt die afwijkingen te aanvaarden. 
 4. Indien een aanbieding meerdere deelprestaties bevat is ORANYE niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Een uitgebrachte aanbieding geldt uitsluitend voor de betreffende Opdracht. Tenzij anders overeengekomen, kan de Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor toekomstige Opdrachten. 
 6. De aanbieding is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan ORANYE verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte informatie correct en volledig is. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door ORANYE en opdrachtgever ondertekende offerte door ORANYE retour is ontvangen, dan wel ORANYE de opdracht schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) heeft bevestigd of anderszins uitvoering geeft aan de Opdracht. 
 2. De door Partijen ondertekende overeenkomst wordt geacht de afspraken met betrekking tot de Opdracht juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door of namens ORANYE binden ORANYE slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd. 
 3. Indien een Opdracht wordt gesloten met meer dan één Opdrachtgever rusten alle verplichtingen, waaronder in het bijzonder alle betalingsverplichtingen, uit hoofde van de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden hoofdelijk op ieder van de Opdrachtgevers. 
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en deze na afloop van die periode door Partijen wordt voortgezet, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met steeds een periode van 1 maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht 

 1. ORANYE spant zich tot het uiterste in om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
 2. ORANYE kan meer werkzaamheden verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend, dan wel ORANYE de aanvullende werkzaamheden schriftelijk (per mail) heeft bevestigd. Toestemming dan wel bevestiging van extra werkzaamheden worden zo veel mogelijk vooraf gegeven. 
 3. ORANYE is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. 
 4. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke ORANYE overeenkomstig zijn uitsluitende oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ORANYE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 
 4. Als ORANYE daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die overigens nodig zijn om op locatie een Opdracht uit te kunnen voeren, ter beschikking. 
 5. Als ORANYE daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. 
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 7 Intellectueel eigendom 

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door of namens ORANYE zijn ontwikkeld bij de uitvoering van de Opdracht en in het uiteindelijk product zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van ORANYE. 
 2. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van ORANYE. 
 3. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen, doch uitsluitend voor gebruik in zijn eigen organisatie en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. 
 4. Na afronding van de Opdracht alsook in het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht, blijven de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8 Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. ORANYE heeft het recht te publiceren over de resultaten van verstrekte betaalde dienstverlening, mits de privacy van de Opdrachtgever is gewaarborgd. 

Artikel 9 Vergoeding en betaling 

 1. ORANYE kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan de vergoeding wordt bepaald – tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende Opdrachten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. 
 2. De vergoeding van ORANYE, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen. Over alle door Opdrachtgever aan ORANYE verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting. 
 3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op het door ORANYE aangewezen bankrekeningnummer. De Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling van de verschuldigde vergoeding om welke reden dan ook op te schorten en/of te verrekenen met enig bedrag dat Opdrachtgever van ORANYE te vorderen heeft c.q. meent te hebben. 
 4. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% verschuldigd over het openstaande bedrag van de verschuldigde vergoeding. 
 5. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in een op hem rustende verplichting dan wel indien ORANYE goede grond heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever tekort zal schieten, is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van ORANYE (aanvullende) zekerheid te stellen, werkzaamheden bij vooruitbetaling te voldoen en/of een aanbetaling te doen. Indien Opdrachtgever nalaat om aan deze verplichting te voldoen, is ORANYE gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan ORANYE uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 10 Opzegging 

 1. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen door dit gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij mede te delen. Indien, zoals onder meer het geval bij een interim-opdracht, de Opdracht is aangegaan voor een bepaalde periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd om de overeenkomst met ORANYE op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. 
 1. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft ORANYE recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe werkelijk gemaakte uren en eventuele overige gemaakte kosten vergoed dienen te worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. 
 2. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal ORANYE desgevraagd en in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, waarbij de in redelijkheid gemaakte kosten door de Opdrachtgever worden vergoed. 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding 

 1. ORANYE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien: 
 1. ORANYE is bevoegd de Opdracht te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 2. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van ORANYE op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ORANYE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Opdracht. 
 3. ORANYE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. ORANYE voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid, de deskundigheid en de professionaliteit die in het kader van de betrokken Opdracht van ORANYE mag worden verwacht. ORANYE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ORANYE. ORANYE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de toepassing van de bevoegdheden uit hoofde van artikelen 12 en 13. ORANYE is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige handelen van ingeschakelde derden. 
 2. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid van ORANYE zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde inkomsten, interne kosten binnen de organisatie van de Opdrachtgever en alle overige vormen van niet-directe schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van ORANYE voor de schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van ORANYE te vermeerderen met het eigen risico van ORANYE, maar bedraagt nooit meer dan het op de Opdracht betrekking hebbende factuurbedrag. 
 3. De Opdrachtgever vrijwaart ORANYE voor aanspraken van derden, in welke vorm dan ook, als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds en/of de schade is veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ORANYE. 
 4. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan eventuele rechten van de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. 

Artikel 13 Overmacht 

 1. ORANYE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor ORANYE wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ORANYE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ORANYE niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van ORANYE daaronder begrepen als ook tekortschieten van door ORANYE ingeschakelde derden. Onder overmacht valt uitdrukkelijk niet feiten en omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever dan wel die op grond van de Opdracht dan wel de verkeersopvatting voor risico van Opdrachtgever komen. 
 2. ORANYE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ORANYE zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Voor zover ORANYE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ORANYE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht. 

Artikel 14 Slotbepalingen 

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van een Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen. 
 3. Op alle Opdrachten alsook deze Algemene Voorwaarden is steeds Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. 
 4. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ORANYE zijn vestigingsplaats heeft. 

BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 15 Bijzondere bepalingen bij de inzet van een trainee

 1. De trainee is de persoon die namens ORANYE, Opdrachtnemer, uitvoering geeft aan de Opdracht zoals is overeengekomen met Opdrachtgever door middel van een opdrachtovereenkomst. 
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de trainee gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) feitelijk in dienst te nemen of te benaderen om gedurende deze periode bij Opdrachtgever in dienst te treden, anders dan na overleg met en voorafgaande schriftelijke instemming van ORANYE. 
 3. Binnen een periode van één jaar na afronding van de Opdracht door de trainee kan Opdrachtgever de trainee uitsluitend door tussenkomst van ORANYE benaderen en/of inhuren voor werkzaamheden. 
 4. Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– voor iedere overtreding, onverminderd het recht van ORANYE om de daadwerkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen. 
 5. ORANYE, haar bestuurders en/of de interim-kracht zullen ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen die in de gegeven omstandigheden en gezien de Opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd. 
 6. Voor schade door tekortkomingen zoals in het vorige lid beschreven, die Opdrachtgever mocht lijden, zijn ORANYE, haar bestuurders en/of de trainee slechts aansprakelijk tot maximaal het totaalbedrag dat Opdrachtgever voor de totale duur van de Opdracht aan ORANYE verschuldigd is. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart ORANYE voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door de trainee van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht.